371b0523d5

Pakning veivaksel på Volvo Penta AQ131/145/151/171               

Erstatter: 1378492, 463829

Passer:
AQ120B, AQ125A, AQ140A
BB140A
230A, 230B
AQ125B, AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
Levering 7 dager
49,00 inkl. mva

Pakning veivaksel på Volvo Penta AQ115/130/165/170              

Erstatter: 430134

Passer:
AQ60, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ100, AQ110,
AQ120, MB18, BB30, BB100
AQ105A
AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
MB20A, MB20B, MB20C
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Levering 7 dager
29,00 inkl. mva

Pakning veivakseldeksel på Volvo Penta 3.0/4.3/5.0/7.2/8.2             

Erstatter: 3852656

Passer:
3.0-BY, 3.0-EF, 3.0-LK, 3.0-WT
3.0GL, 3.0GS, 3.0GX
4.3-BY, 4.3-LK, 4.3-WT
4.3Gi, 4.3GL, 4.3GS, 4.3GXi, 4.3OSi
5.0-BY, 5.0-EF, 5.0-WT
5.0Gi, 5.0GL, 5.0GS, 5.0GX, 5.0OSi
5.0Fi, 5.0FL
5.7-BY, 5.7-EF, 5.7-LK, 5.7-WT
5.7Gi, 5.7GL, 5.7GS, 5.7GXi, 5.7OSi
8.2-LK
Levering 7 dager
165,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta AQ/BB modeller

Erstatter: 856122, 418620

Passer:
AQ60F
AQ90, AQ95, AQ95A
AQ110, AQ120
BB30, BB100, MB18
AQ105A
AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
MB20A, MB20B, MB20C
Levering 7 dager
105,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta AQ/BB modeller

Erstatter: 1378493, 1246817

Passer:
AQ120B
AQ125A, AQ125B
AQ140A
BB140A
AQ145A, AQ145B
BB145A
230A, 230B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
Levering 7 dager
55,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta AQ165/AQ170 

Erstatter: 1378979, 430133

Passer:
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Levering 7 dager
169,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta 7.4/8.2

Erstatter: 3853512, 857206

Passer:
7.4Gi, 7.4GL, 7.4GSi
8.2GL
DPX385XLKE
DPX415XLKE
Levering 7 dager
120,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta  3.0GL/GS/GXi 

Erstatter: 3852691

Passer:
3.0GL, 3.0GS, 3.0GXi
Levering 7 dager
59,00 inkl. mva

Pakning for transmisjonsdeksel til Volvo Penta 5.7/AQ/BB 

Erstatter: 3852654, 856663, 835389

Passer:
5.7Gi, 5.7GL, 5.7GS
430A, 430B, 431A, 431B, 500A, 500B, 501A,
501B, 570A, 571A, 572A
AQ175A, AQ200B, AQ200C, AQ200D, AQ205A,
AQ211A, AQ225A, AQ225B, AQ225C, AQ225D,
AQ225E, AQ231A, AQ231B, AQ260A, AQ260B,
AQ271A, AQ271B, AQ271C, AQ271D, AQ290A,
AQ311A, AQ311B
BB225A, BB225AV, BB225B, BB225C, BB231A,
BB260A, BB260AV, BB260B, BB260C, BB261A
Levering 7 dager
35,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta AQ125/131/145/151      

Erstatter: 1378870, 1336753

Passer:
230A, 230B, 250A, 250B
AQ125B, AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145B, AQ151A, AQ151B, AQ151C
Levering 7 dager
189,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta AQ165/BB165/AQ170/BB170  

Erstatter: 430039

Passer:
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Levering 7 dager
395,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på diversw Volvo Penta AQ/MB/BB modeller    

Erstatter: 419678, 418256

Passer:
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ105A, AQ100,
AQ110, AQ115A, AQ115B, AQ120,
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB30, BB100, BB115A, BB115B, BB115C
MB18, MB20A, MB20B, MB20C
Levering 7 dager
120,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta AQ120/125/140/145    

Erstatter: 1378909, 463999

Passer:
AQ120B, AQ125A, AQ140A, AQ145A
BB140A, BB145A
Levering 7 dager
139,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta 3.0

Erstatter: 3852693

Passer:
3.0-BY, 3.0-EF, 3.0-LK, 3.0-WT
3.0GL, 3.0GS, 3.0GXi
Levering 7 dager
515,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta 430/431/432/434/AQ205A 

2stk kreves

Erstatter: 3854300, 856401

Passer:
430A, 430B, 431A, 431B
432A, 434A
AQ205A
Levering 7 dager
699,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta 5.0/5.7/AQ211/231/271 med fler

2stk kreves

Erstatter: 3852687, 856072

Passer:
5.0-BY, 5.0-EF, 5.0-WT
5.0Gi, 5.0GL, 5.0GS, 5.0GX, 5.0OSi
5.7-BY, 5.7Gi, 5.7GL, 5.7GS, 5.7GXi, 5.7OSi
AQ211A, AQ231A, AQ231B, AQ271C, AQ271D
BB231A, BB261A
500A, 500B, 501A, 501B
570A, 572A
V8-225-C-A, V8-225-C-B,
V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-C-A, V8-270-C-B,
V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A
V8-300-A, V8-300-C-A, V8-300-C-B,
V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A
V8-320-A, V8-320-A-A,
V8-320-C-A, V8-320-C-B,
V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A
Levering 7 dager
635,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta 5.0/5.8 

2stk kreves

Erstatter: 3852818

Passer:
5.0Fi, 5.0FL
5.8Fi, 5.8FL, 5.8FSi
Levering 7 dager
289,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta 4.3

2stk kreves

Erstatter: 3854942

Passer:
4.3GL
4.3GS
4.3GXi
4.3Gi
4.3OSi
Levering 7 dager
659,00 inkl. mva

Pakning til ventildeksel på Volvo Penta AQ200/AQ225/AQ255    

2stk kreves

Erstatter: 835096

Passer:
AQ200A, AQ200B, AQ200C, AQ200D
AQ225B, AQ225C, AQ225D
AQ255A, AQ255B
Levering 7 dager
309,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til diverse Volvo Penta AQ/MB/BB modeller                      

Erstatter: 1378864, 463587, 418262

Passer:
AQ60F, AQ90, AQ95, AQ95A, AQ110
AQ120
BB30, BB100
MB18
AQ105A, AQ115A, AQ115B
AQ130A, AQ130B, AQ130C, AQ130D
BB115A, BB115B, BB115C
MB20A, MB20B, MB20C
AQ120B, AQ125A, AQ140A
BB140A
230A, 230B
AQ125B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
AQ145A, AQ145B
BB145A
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
Levering 7 dager
159,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til Volvo Penta AQ165/BB165/AQ170/BB170                      

Erstatter: 1378914, 461113

Passer:
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C
Levering 7 dager
559,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til Volvo Penta 7.4/8.2                      

Erstatter: 3853510

Passer:
7.4Gi, 7.4GL, 7.4GS
8.2GL, 8.2GS
DPX385XBYDCE, DPX385XEFS,
DPX385XLKE, DPX385XWTR
DPX415XBYDCE, DPX415XEFS, DPX415XLKE
Levering 7 dager
1 990,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til Volvo Penta 4.3

Erstatter: 3852655

Passer:
4.3Gi, 4.3GL, 4.3GS
Levering 7 dager
929,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til Volvo Penta 5.0/5.7/V8-225 - V8-320  

Erstatter: 3856138

Passer:
5.0Gi, 5.0GL, 5.0GXi, 5.0OSi
5.7Gi, 5.7GL, 5.7GSi, 5.7GXi, 5.7OSi
V8-225-C-A, V8-225-C-B,
V8-225-CE-A, V8-225-CE-B
V8-270-A, V8-270-C-A, V8-270-C-B,
V8-270-CE-A, V8-270-CE-B, V8-270-E-A
V8-300-A, V8-300-C-A, V8-300-C-B,
V8-300-CE-A, V8-300-CE-B, V8-300-E-A
V8-320-A, V8-320-A-A,
V8-320-C-A, V8-320-C-B,
V8-320-CE-A, V8-320-CE-B, V8-320-E-A
Levering 7 dager
1 935,00 inkl. mva

Bunnpannepakning til Volvo Penta 3.0

Erstatter: 3853343

Passer:
3.0GL, 3.0GS, 3.0GX
Levering 7 dager
2 049,00 inkl. mva

Pakning til impellerlokk på Volvo Penta AQ150A               

Erstatter: 826013

Passer:
AQ150A
Levering 7 dager
35,00 inkl. mva

Pakning til impellerlokk på Volvo Penta AQ165/BB165/AQ170/BB170

For nyere modeller             

Erstatter: 827250

Passer:
AQ165A, AQ170A, 170B, 170C
BB165A, BB170A, 170B, 170C
Levering 7 dager
15,00 inkl. mva

Pakning til impellerlokk på Volvo Penta AQ175-311                   

Erstatter: 841610

Passer:
430, 431, 500, 501, 570A, 572A, 740A
AQ175A, 200, 205, 211, 225, 231, 255, 260
AQ271, 280, 290, 311
BB225, 231, 260, 261
Levering 7 dager
19,00 inkl. mva

Pakning til impellerlokk på Volvo Penta AQ/BB                   

Erstatter: 855901, 834523

Passer:
230, 250, 251
AQ120B, 125, 131, 140, 145, 151, 171
BB140A, 145A
Levering 7 dager
29,00 inkl. mva

Pakning til varmeveksler på Volvo Penta AQ120/125/140/145  

Erstatter: 841149

Passer:
AQ120B
AQ125A, AQ125B
AQ140A
BB140A
AQ145A, AQ145B
BB145A
Levering 7 dager
385,00 inkl. mva

Pakning til varmeveksler på Volvo Penta AQ131/151/171  

Erstatter: 855405

Passer:
230A, 230B
AQ131A, AQ131B, AQ131C, AQ131D
250A, 250B, 251A
AQ151A, AQ151B, AQ151C
AQ171A, AQ171C
Levering 7 dager
249,00 inkl. mva

Pakning til sirkulasjonspumpe på Volvo Penta 5.0/5.8  

Erstatter: 3852824

Passer:
5.0FL, 5.0Fi
5.8FL, 5.8FSi, 5.8Fi
Levering 7 dager
119,00 inkl. mva

Pakning til sirkulasjonspumpe på Volvo Penta 3.0

Erstatter: 3853342

Passer:
AQ165A, AQ170A, AQ170B, AQ170C
BB165A, BB170A, BB170B, BB170C